1. Alle relaties tussen de klanten en ADDICTETWO worden uitsluitend geregeld door de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden die deze van de klant opheffen en vervangen en waarvan uitsluitend mag worden afgeweken mits de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van ADDICTETWO. De bestelling van het materiaal door de klant heeft de onherroepelijke aanvaarding van onderhavige voorwaarden tot gevolg. Het feit dat ADDICTETWO geen gebruik maakt van een of ander in zijn voordeel opgesteld beding van onderhavige algemene voorwaarden kan geenszins geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnetwege om zich erop te beroepen.

2. De aanbiedingen van ADDICTETWO zijn geheel vrijblijvend. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet bindend voor ADDICTETWO, zodat eventuele vertragingen geen aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding of annulering van de bestelling.

3. Het materiaal wordt gefactureerd op basis van de tarieven die van toepassing zijn op de datum van de levering. De prijzen van ADDICTETWO worden opgegeven inclusief BTW.

4. De levering van het materiaal voor installatie gebeurt op de plaats aangeduid door de klant.

5. De klant waarborgt dat de toegang tot deze lokalen, hun elektrische voorzieningen, de luchttoevoer en de aansluitingen, op alle punten in overeenstemming zijn met de kenmerken en technische normen van het materiaal. Alle prestaties die noodzakelijk zijn wegens een gebrek in de voorbereiding van de lokalen, zullen aanleiding geven tot bijkomende facturering.

6. ADDICTETWO houdt zich het recht voor om slechts tot levering van het materiaal over te gaan na storting van het gebeurlijk gevraagde voorschot.

7. De goederen worden geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van de levering aan de klant. De klant draagt het risico voor verlies of beschadiging van het geleverde materiaal vanaf het ogenblik van levering. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor materiaal – eigendom van ADDICTETWO – dat uit hoofde van bruikleen, verhuring of iedere andere rechtsvorm zonder eigendomsoverdracht, bij de klant staat en is uit dien hoofde aansprakelijk voor diefstal of welkdanige schade aan het materiaal toegebracht.

8. ADDICTETWO wijst elke aansprakelijkheid af voor vertragingen of gebreken in de levering in geval van moeilijkheden met toegang tot de lokalen van de klant of bij tekortkomingen bij de voorbereidingen van die lokalen en meer in het algemeen, in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan haar controle ontsnappen, zoals vertraging of onderbreking van de productie, mobilisatie, oorlog, opstand, staking, lock-out, optreden van de overheid, administratieve beperkingen, met name bij invoer of uitvoer, of vertraging in het vervoer, waardoor ADDICTETWO getroffen wordt of die door leveranciers of vervoerders worden ingeroepen. In geval deze toestand van overmacht meer dan zes maanden zou duren, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

9. De facturen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de levering, op de maatschappelijke zetel van ADDICTETWO (of bij de financiële instelling vermeld op de factuur).

10. Ontvangst van de factuur houdt van rechtswege en overeenkomstig art. 1131 van het B.W. een ingebrekestelling van de schuldenaar in, zonder dat enige aktie daarvoor vereist is, en door het louter vervallen van de termijn. Indien een factuur onbetaald blijft na 2 herinneringen wordt dit automatisch doorgestuurd naar de diensten van www.unpaid.be van het advocatenkantoor De Groote – De Man uit Gent.

11. De niet of laattijdige betaling van een factuur heeft tot gevolg dat alle facturen opeisbaar worden en ADDICTETWO haar leveringsverplichtingen kan opschorten.

12. De klant verklaart de technische bijzonderheden, mogelijkheden en beperkingen van de goederen die het voorwerp van de verkoop vormen, te kennen en de nodige voorzorgen te hebben genomen in overeenstemming met zijn keuze. ADDICTETWO waarborgt de goede werking van haar materiaal in normale gebruiksvoorwaarden, in overeenstemming met de aanwijzingen die er betrekking op hebben en voor het materiaal waarvoor voorafgaandelijk onderhoud is vereist, volgens de modaliteiten voorzien in het ADDICTETWO contract voor technische bijstand dat door de klant dient ondertekend te worden. Bij gebrek aan een contract voor technische bijstand, zijn de uitrustingen die deel uitmaken van de verkoop gegarandeerd tijdens een periode van drie maanden vanaf de leveringsdatum.

13. In geval van gebreken aan materiaal, in de fabricage of van een schadegeval ten gevolge van een fout van een derde of overmacht, blijft de aansprakelijkheid van ADDICTETWO uiterlijk beperkt tot, naar haar keuze, de herstelling of de vervanging van het gebrekkige materiaal, zodat ADDICTETWO niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreeks en onrechtstreeks verlies of schade uit dien hoofde aan personen of goederen berokkend. ADDICTETWO is niet aansprakelijk voor welkdanige schade bij de installatie of het onderhoud toegebracht, welke ook de oorzaak en de omvang van de schade is.

14. Het geleverde materiaal met inbegrip van alle benodigdheden, blijft de exclusieve eigendom van ADDICTETWO, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs met inbegrip van eventuele kosten en intresten zoals voorzien in artikel 10 van de algemene voorwaarden. De klant mag dienvolgens de rechten en de verplichtingen ontstaan uit onderhavige overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen en het materiaal niet in pand of verhuring geven alvorens de volledige betaling is uitgevoerd.

15. In geval van gebrek van volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur op zijn vervaldag, heeft ADDICTETWO het recht om de verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist, op voorwaarde dat de verkoop werd afgesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde van financiering door een kredietinstelling. ADDICTETWO zal de klant van zijn beslissing in kennis stellen door middel van een deurwaardersexploot, gewone of aangetekende brief of e-mail. De klant machtigt hierbij ADDICTETWO om zich vanaf dat ogenblik in zijn lokalen te begeven teneinde het geleverde materiaal terug te nemen.

16. In geval van ontbinding of verbreking van de verkoop ten laste van de klant, is de klant aan ADDICTETWO een forfaitaire en niet te herleiden schadevergoeding verschuldigd, die gelijk is aan 30% van de prijs van het materiaal onverminderd iedere andere verschuldigde schadevergoeding, waarbij het eventuele reeds door de klant gestorte voorschot definitief door ADDICTETWO verworven blijft. De klant zal ADDICTETWO eveneens alle kosten terugbetalen die werden gemaakt met het oog op de terugneming van het materiaal of het herstellen hiervan in zijn oorspronkelijke staat.

17. In het geval waarin, in het kader van onderhavige overeenkomst, ADDICTETWO eveneens, op verzoek van de klant, de software zou leveren voor het te leveren materiaal, zullen de bepalingen van het contract voor het gebruik van ADDICTETWO programma’s verondersteld worden deel uit te maken van onderhavige overeenkomst. Deze software en de documentatie die er betrekking op heeft, worden beschermd door internationale auteursrechten die aan ADDICTETWO toebehoren en vormt de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van ADDICTETWO. Ze mogen niet worden vermenigvuldigd of overgedragen door de klant.

18. Het geleverde materiaal kan het voorwerp uitmaken van een overname door ADDICTETWO tegen de voorwaarden die tussen de partijen dienen overeengekomen te worden. In geval van overname zal ADDICTETWO de overeengekomen prijs betalen voor de overname vanaf de ontvangst van het materiaal, tenzij de klant verkiest dat hem een kredietnota wordt overhandigd voor een overeenstemmend bedrag, met dien verstande dat er zich geen compensatie of vermindering kan voordoen tussen de bedragen verschuldigd door de klant aan ADDICTETWO krachtens onderhavige of andere overeenkomst, en de overnameprijs voor het materiaal.

19. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.